Kérem várjon ...

Szerződési feltételek

A www.development.eu honlapot (továbbiakban: „Honlap”) az E-CTM Kft. (1121 Bp. Mártonhegyi út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-943298) üzemelteti. Az Üzemeltető almegbízottként a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft-t, mint licencjogosultat (1539 Bp. Pf. 590,) bízza meg jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésével és a számlázással.

DeveloSpy szolgáltatás megrendelésével Ön elfogadja az alábbi üzleti feltételeket.

A szerződési feltételeket Megbízott jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosításról Megbízottat emailben, vagy a honlapon közzétett tájékoztatóban értesíti. A közzétett módosítás után érkezett megbízással Megbízó elfogadja az új szerződési feltételeket.

Az alábbiakban részletezett előfeltételek teljesülése esetén Ön, mint Megbízó és az E-CTM Kft., mint Megbízott között megbízási szerződés jön létre. A Megbízó és a Megbízott jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) megbízásról szóló rendelkezései (474-483. §) alkalmazandók.

 

Megbízás létrejötte

A megbízás létrejöttének feltétele a honlapon történő hiánytalan adatszolgáltatás, jelen szerződési feltételek elfogadása és a díjbekérőn szereplő regisztrációs díj teljes összegének Megbízotthoz való beérkezése.

A felek között a szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

Megbízott jogosult a megbízást a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül indoklás nélkül visszautasítani, melyről Megbízót emailben tájékoztatja. Ilyen esetben a fizetett díj – adott esetben a felmerült költségek levonásával – visszajár.

A létrejövő megbízás jogi képviseletet nem keletkeztet. Az esetleges érdekellentétek tekintetében a Megbízott kutatást nem végez a megbízás létrejöttekor. Egy Megbízó sem hivatkozhat érdekellentétre bíróság, vagy bármely más hatóság előtt azon az alapon, hogy a Megbízott egy másik megbízójával is jelen feltételekkel létrejött szerződéses viszonyban áll.

 

A megbízott kötelezettségei

A megbízás érvényes létrejötte esetén  Megbízott a következő szolgáltatásokat nyújtja

Az Ügyfél által megadott keresési feltételekkel a Megbízott keresést hajt végre az EPO (European Patent Office) adatbázisában. Ha van új (a korábbitól eltérő) találat a keresésre, akkor értesíti a Megbízót emailben.

Megbízott a megadott kulcsszavakra keresést hajt végre az EPO adatbázisán. A keresés azonban nem terjed ki a lajstromozatlan jogokra, illetve az olyan szabadalmi bejelentésekre, amelyek még nincsenek publikálva.

Megbízott az eredményeket a rendelt gyakorisággal, emailen keresztül küldi ki a Megbízó választása szerint havonta, vagy negyedévente.

 

Szerződésmódosítás

A felhasználó évente egyszer módosíthatja a kulcsszavakat, amennyiben egy éves regisztrációs díjat fizetett. Ez díjmentes, ha nem nő a kulcsszavak száma.

Új kulcsszó/IPC/versenytárs hozzáadása bármikor lehetséges. Ilyen esetben a „díjazás” részben megállapított összeg teljesítése után a Megbízott a következő értesítésben az új keresési feltételek szerinti eredményt továbbítja a Megbízónak.

 

Díjazás és fizetés

Megbízó a megbízás létrejöttekor Megbízott részére regisztrációs díjat fizet egy évre, vagy 6 hónapra.

Megbízott a díjakat jogosult előzetes felhívás nélkül módosítani. Erről Megbízót a www.development.eu weboldalon keresztül értesíti.

A weboldalon elérhető díjkalkulátor csupán tájékoztató jellegű, az ott közölt eredmény nem tekintendő ajánlatnak. Megbízott nem vállal felelősséget a díjkalkulátor és a díjbekérő végösszegének esetleges különbözőségéért.

A fizetés bankkártyával vagy átutalással teljesíthető a kibocsátott Díjbekérő alapján. A bankkártyás fizetést a K&H 128 bites titkosítással ellátott biztonságos felületén, az átutalást pedig a UniCredit bank felé kell teljesíteni, forintban. Megbízó a szokásosan elterjedt kártyákat használhatja. Sem Megbízott, sem annak almegbízottja nem kezel bankkártya adatot.

 

Amennyiben Megbízó a szerződést nem mondta fel, az újabb regisztrációs díj esedékességét megelőző 30 napon belül Megbízott a korábban nyújtott szolgáltatást automatikusan kiszámlázhatja,  és erről díjbekérőt küldhet Megbízónak. Amennyiben Megbízó a díjbekérőn szereplő összeget megfizeti Megbízott részére, Megbízott köteles lesz a szolgáltatás nyújtására.

A díjat a díjbekérőn szereplő lejárat dátumáig kell megfizetni. Ennek hiányában Megbízott felszólíthatja Megbízót, hogy a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse meg a díjbekérőn szereplő összeget. Teljesítés hiányában a felek között a szerződés megszűnik.

Amennyiben Megbízó a díjbekérőn szereplő összeget felhívás ellenére sem teljesíti maradéktalanul, Megbízott – a banki átutalás költségeivel csökkentetten – visszautalja az összeget.

 

A megbízás megszűnése és a felmondás

Amennyiben Megbízó az esedékes regisztrációs díjat Megbízott által biztosított határidőn belül nem fizeti meg, a szerződés megszűnik.

A szerződést Megbízó bármikor felmondhatja, a megbízás létrejöttekor fizetett regisztrációs díj azonban nem jár vissza.

A szerződést Megbízott 15 napos felmondási időn belül bármikor felmondhatja. Ilyen esetben a regisztrációs díj a teljesítésből fennmaradt hónapokra arányosan visszajár.

A szerződést Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó jelen szerződési feltételeket megszegi. Ilyen esetben a megbízáskor fizetett regisztrációs díj nem jár vissza.

 

Felelősség

Megbízott nem vállal felelősséget Megbízó által elszenvedett azon károkért, amelyek esetlegesen jelen szolgáltatással kapcsolatban felmerültek.

Megbízott nem vállal felelősséget a telekommunikációs hálózatban beállott rendellenesség következtében Megbízott és Megbízó között felmerülő kommunikációs elégtelenségekért, és a Megbízott által vállalt eredmények nem szerződésszerű szolgáltatásáért, amennyiben

Megbízott anyagilag is felelős a szolgáltatáshoz kapott jelszó cselekvőképtelen vagy illetéktelen személy általi használatáért.

Megbízott által nyújtott szolgáltatás nagymértékben az interneten közzétett információk és az elektronikus kommunikáció függvénye, ezért a szolgáltatás késedelméért, esetleges hiányosságaiért és pontatlanságokért Megbízott a felelősséget nem vállalja.

Megbízott nem vállal felelősséget az általa közölt információk esetleges hibái és hiányosságaiért, mivel az információk Megbízottól független hatósági adatbázis szolgáltatóktól származnak.

Megbízott semmilyen esetben sem lesz felelős Megbízó olyan döntéséért, amelyet Megbízottól kapott információra alapított.

Megbízott nem vállalja a felelősséget azokért az esetleges késedelmekért, illetve hibákért, amelyek valamely elháríthatatlan erőhatalomnak (vis maior) illetve Megbízottól független eseményeknek tudhatóak be, így különösen valamely állami szerv tevékenységének, az EPO webszolgáltatás átalakításának, illetve szoftveres elérése letiltásának, szélsőséges időjárási körülménynek, polgárháborúnak, számítógépes rendszerben fellépő rendellenességeknek, vagy harmadik személy tevékenységének.

A www.development.eu weboldal több olyan weboldalra vezető linket is tartalmaz, amely oldalakat nem a Megbízott üzemeltet. Ennek okáért Megbízott nem vállalja a felelősséget ezen weboldalak tartalmáért.

 

A DEVELOSPY egy lajstromozott védjegy, melynek Megbízott a kizárólagos jogosultja ezért Megbízó nem jogosult a megjelölés használatára Megbízott írásbeli engedélye nélkül. A szolgáltatás felépítése ugyancsak védett iparjogvédelmi oltalommal. Az oldalakat tartalmi, elrendezési szempontból a szerzői jog védi.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitát a magyar jogszabályok alapján kell elbírálni.

Jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitára nézve a felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

 

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az info@development.eu email címre várjuk.